In deze blog van Pierre Konings, MfN-registermediator bij TAMI, leest u meer over het oplossen van geschillen over intellectueel eigendom en technologie conflicten door middel van mediation. Door intensieve samenwerking bouwen technologiebedrijven in de Brainport-regio snel een concurrentievoordeel op bij de ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve producten.  Samenwerking tussen technologiebedrijven kan gepaard gaan met conflicten. Echter, om de voorsprong op de concurrentie te behouden is het noodzakelijk om conflicten snel samen op te lossen. Met behoud van een goede relatie!

Allereerst is het goed te verduidelijken wat we bedoelen met intellectueel eigendom. Volgens het juridische woordenboek slaat het begrip ‘intellectuele eigendom’ (IE) op alle ‘voortbrengselen van de geest’. Het omvat zowel literair en artistiek eigendom als industrieel eigendom. Als we dit betrekken op de techniek omvat intellectueel eigendom octrooien, merken, auteursrechten en bedrijfsgeheimen. Dit zijn belangrijke bedrijfseigendommen van technologiebedrijven.

Bij een mogelijke inbreuk van IE-rechten worden vaak juridische procedures gestart bij octrooi- en merkenbureaus en rechtbanken. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van mediation om snel een zakelijke oplossing te vinden voor het geschil.

Eerste ervaring met mediation

Mijn eerste ervaring met mediation was tijdens een casus over merkinbreuk in Australië. Al lange tijd liep er een oppositieprocedure bij het Australische merkenbureau. Met een oppositieprocedure kunnen oudere merken bezwaar maken tegen inschrijving van nieuwere merken. Tegelijkertijd was er een rechtszaak aangespannen tegen gebruik van het merk. Beide bedrijven hadden al veel geld uitgegeven aan deze juridische procedures. We vonden door middel van mediation binnen een maand een oplossing. Er werd een vaststellingsovereenkomst gesloten op basis van de belangen van beide bedrijven. Er kwam een eind aan de juridische procedures en hiermee verdwenen ook de risico’s van eventueel verlies van rechtszaak met alle bijkomende negatieve consequenties.

Waarom kiezen voor mediation?

Er is een aantal redenen te noemen om (in een vroeg stadium van een conflict) te kiezen voor mediation:

  1. De kosten en risico’s van IE-procedures en rechtszaken zijn hoog. Mediation zorgt voor een snelle zakelijke oplossing met lage kosten en risico’s.
  2. Door internationaal gebruik en creatie van IE moeten er vaak in meerdere landen juridische procedures worden gevolgd. Nationale rechters kunnen de kwestie anders beoordelen. Via mediation kan er één wereldwijde oplossing worden gevonden die vastgelegd wordt in een vaststellingsovereenkomst.
  3. Ook is het zo dat de technische en gespecialiseerde aard van IE vraagt om een specialistische aanpak door bijvoorbeeld een neutrale partij zoals een gespecialiseerde mediator.
  4. Een korte product- en marketing-cyclus van IE-producten vraagt om een tijdefficiënte geschilprocedure. Mediation is kort en krachtig, en partijen houden zelf de regie.
  5. De vertrouwelijke aard van IE vraagt om procedures waarbij de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Mediation is vertrouwelijk in tegenstelling tot rechtspraak die openbaar is.
  6. Gezamenlijk ontwikkeld intellectuele eigendom en commercialisatie van hightech producten door technologiebedrijven vraagt om een mechanisme bij het oplossen van conflicten waarbij de relatie wordt behouden. Mediation is hiervoor uitermate geschikt. Mocht er geen gezamenlijke oplossing worden gevonden dan blijft de weg open voor arbitrage of een rechtszaak. De vertrouwelijkheid van de mediation blijft ook na het beëindigen van de mediation bestaan.

Hier vindt u meer informatie over mediation van TAMI.

Het oplossen van intellectueel eigendom- en technologieconflicten via mediation